Szerzőinknek

A BENYÚJTOTT KÉZIRATOKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT
FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Kérjük, hogy a kéziratokat az alábbi elvárások szerint szíveskedjenek benyújtani:

TERJEDELEM

 • a tanulmányok átlagos hossza 1 szerzői ív (40 000 karakter szóközzel), a benyújtott kézirat terjedelme 25 000 és 60 000 karakter (szóközzel) közé eshet

ABSZTRAKTOK

 • az absztraktokat magyar és angol nyelven kérjük a tanulmány elején megjeleníteni. Terjedelmük külön-külön max. 1000-1200 karakter
 • A tanulmány angol absztraktja előtt kérjük feltüntetni az angol címet is.

KULCSSZAVAK

 • a kézirat magyar és angol nyelven is tartalmazzon 5-7 kulcsszót, melyet a magyar és az angol nyelvű absztraktok után kérünk feltüntetni

FORMÁZÁSI KÖVETELMÉNYEK

 • a kéziratot doc vagy docx formátumban kérjük benyújtani, 12-es betűméretben, Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel
 • a szöveg egyszerűen formázott és jól áttekinthető szerkezetű legyen
 • a kézirat fő- és alcímsorai legyenek egyértelműek
 • a címek alárendeltségi viszonyai követhetők legyenek
 • a kézirat tartalmazzon „Bevezetés” fejezetet
 • a kézirat tartalmazzon „Összegzés” fejezetet

FELHASZNÁLT IRODALMAK, IRODALOMJEGYZÉK SZERKESZTÉSE

 • az irodalomjegyzékben kizárólag a szövegben felhasznált és ténylegesen hivatkozott művek szerepeljenek
 • az irodalomjegyzéket a szövegtörzs után, külön oldalon kezdve kérjük megjeleníteni, ’Irodalom’ címmel
 • az irodalomjegyzék a szerzők neve szerint szigorú betűrendben tartalmazza a szövegtörzsben és lábjegyzetekben hivatkozott teljes publikációs listát
 • külföldi szerzők esetén, az abc-be sorolás szabályai szerint, elől a vezetéknevük és vesszővel elválasztva a keresztnevük első betűje szerepeljen. Pl. (Barr, N.)
 • magyar szerzők esetén elől a vezetéknevük, majd vessző nélkül a keresztnevük első betűje. Pl. (Szabó T.)
 • az irodalomjegyzékben feltüntetett művek az alábbi formátumban kerüljenek feltüntetésre:
  • Könyv: Szerző(k)(megjelenés éve): A mű címe. A kiadó neve, a kiadás helye
  • Folyóiratcikk: Szerző(k) (megjelenés éve): A cikk címe. A folyóirat neve, az évfolyam sorszáma (az adott kiadvány sorszáma): a cikk kezdő és befejező oldalszáma
  • Gyűjteményes kötetben szereplő tanulmány: A szerző(k) neve (megjelenés éve): A tanulmány címe. In: A gyűjteményes kötet szerkesztőjé(i)nek neve (szerk. vagy ed, eds): A kötet címe. A kiadó neve, a kiadás helye
 • a hivatkozott irodalmak DOI számait is kérjük megadni az irodalomjegyzékben

TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK

 • A táblázatok és az ábrák a szövegben szerepeljenek
 • Minden táblázat és ábra sorszámozott és címmel ellátott legyen 
 • A sorszámok és címek a táblázatok és ábrák fölött kerüljenek feltüntetésre
 • A táblázatok és ábrák alatt a forrás minden esetben kerüljön feltüntetésre a következő formában:
  • amennyiben saját szerkesztés: ’Forrás: saját szerkesztés’
  • amennyiben máshol publikált  táblázat vagy ábra átvétele, felhasználása történt: Forrás: Szerző(k) (évszám), az átvett táblázat vagy ábra oldalszáma
 • az ábrákat, diagramokat külön fájlként is csatolják, szerkeszthető változatban

LÁBJEGYZETEK

 • A főszöveghez csak olyan lábjegyzetek kapcsolódjanak, amelyek a szövegtörzshöz fűznek megjegyzéseket, kiegészítéseket. Pusztán irodalmi hivatkozásokat a lábjegyzetek ne tartalmazzanak.
 • A lábjegyzeteket minden esetben arab sorszámmal kérjük sorszámozni

HIVATKOZÁSOK

 • Az irodalmi hivatkozások a főszövegben szerepeljenek, elsősorban az alábbi formákban:
  • szó szerinti idézés esetén: a teljes idézett szövegrészt idézőjelbe szükséges tenni, az idézett szöveg után zárójelben szükséges feltüntetni a hivatkozott mű szerző(i)jének nevét, a kiadás évét, és a hivatkozott szövegrész oldalszámát. Pl. (Barr 2010: 125)
  • nem szó szerinti idézés esetén: a kézirat szövegében (mondat közben vagy a mondat végén) zárójelben kérjük feltüntetni a hivatkozott mű szerzőjé(i)nek  nevét és a kiadás évét. Pl. (Barr 2010)

Kettőnél több szerző esetén a neveket kötőjellel szükséges elválasztani. (pl. Szabó – Déry 2002)

Sokszerzős hivatkozásnál három szerzőnél több esetén csak az első szerző nevét szükséges feltüntetni et al. megjegyzéssel (Első szerző et al.)

DOI AZONOSÍTÓK KEZELÉSE

Az irodalomjegyzék tartalmazza az összes hivatkozott mű DOI azonosítóját, amennyiben ez rendelkezésre áll, az alábbi formátumban:

https://doi.org/10.18392/metsz/2021/1/1

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Azokat a neveket, e-mail címeket, személyes információkat, amelyek a folyóirathoz benyújtott publikációkkal a rendszerünkbe kerülnek, csakis a szerkesztőségi munkákhoz kapcsolódóan használjuk fel, azokat harmadik félnek nem adjuk ki.

ETIKAI SZABÁLYZAT