Egy "integrált" kötet a társadalmi integrációról

Fónai Mihály

Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás, Takács Judit (2012) (szerk.): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Tanulmányok.
Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatócsoport (Szociológiai Intézet) – Argumentum

2012-ben újra egy fontos kötetet jelentettek meg a Szociológiai Intézet munkatársai, mely kötet a korábbiak, így a „Társadalmi metszetek” által felvetett kérdésre is keresi a választ a szociológia lehetséges új megközelítési, értelmezési kereteként, de talán egy új paradigmájaként is. A kötet Bevezetőjében a szerkesztők e lehetséges új fogalmi keret, fogalmi rendszer központi elemeként értelmezik a társadalmi integrációt, feltételezve, hogy az képes egy új szintézist hordozni a társadalmi egyenlőtlenségek, az új redisztribúció, az új piaci rend, a fogyasztói társadalom és a kapcsolati társadalom vonatkozásában – a kötet egésze ezt illetően meggyőző válaszokat ad a felvetett teoretikus kérdésekre.

Hasonlóan meggyőzőek azok az elméleti keretek, amiket a szerkesztők figyelembe vesznek, így Habermas rendszer és cselekvés integráció elmélete, Bourdieu mező elmélete, és Castells globalitás, lokalitás, identitás elmélete, melyek az integrációs és dezintegrációs mechanizmusok vizsgálatára és magyarázatára is alkalmasak. Maguk a szerkesztők utalnak arra, hogy a kötet tanulmányai az integráció kérdéseit illetően kiegészítik egymást, közvetlenül egyik sem szociológia elméleti megközelítéssel foglalkozik az integrációval, az „össztársadalmi integrációt” vizsgálják – mögöttük azt, hogy hogyan működik a jelenkori magyar társadalom integrációja – ez a megközelítés valóban jellemzi a kötetet. A Bevezető vezérmotívumokként a bizalmat, annak hiányát, a törésvonalakká szélesedő társadalmi különbségeket, és az egyenlőtlenségeket emeli ki – ezek a szempontok ugyancsak érvényesülnek a kötetben, az egyes fejezetek, tanulmányok témájától függően eltérő mértékben és módon.