Nemzeti radikálisok tekintélyelvűsége: szociális dominancia orientáció és ellentörténelem

Murányi István - Sipos Flórián

Az ELTE Társadalmi Konfliktuskutató Központja és a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékének 2010 őszén indult Új tekintélyelvűség projektje napjaink magyar társadalmában jelen lévő tekintélyelvűség empirikus vizsgálatára vállalkozott.
A témakörben korábban végzett hazai szociológiai és szociálpszichológiai kutatások kizárólag a többségi társadalom tekintélyelvűségét (és/vagy előítéletességét, cigányellenességét, antiszemitizmusát) vizsgálták. (Erős-Fábián, 1999; Fábián, 1999; (Enyedi et al, 2002, 2004).

Az Új tekintélyelvűség projektnek – egy országos reprezentatív lakossági adatfelvétel mellet - része volt egy nemzeti radikális félkatonai szervezet tagjainak körében készült kérdőíves vizsgálat. Ez a kutatás lehetőséget nyújtott arra, hogy olyan csoportban vizsgáljuk a tekintélyelvűséget és a kapcsolódó jellemzőket (nemzettudat, csoportközi előítélet), amelynek tagjai nyíltan azonosulnak a nemzeti radikalizmussal és (feltehetően) a többségi társadalomtól extrém módon eltérő nemzeti identitás jellemzi őket. A gyakorlatilag két megyében (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar) működő szervezet 2007 tavaszán alakult, jelenlegi tagsága kb. 160 fő. Az önmagukat katonai hagyományőrző társaságként meghatározó szervezet elődjének tekinti a reformkori nemzeti radikálisokat (1848) és a 1956-os Nemzetőrséget. A nemzettudat erősítését, hagyományőrzést, rend- és vagyonvédelmi feladatokat végző, pártpolitikai kötődést elutasító szervezet megjelenése (II. világháborús magyar honvéd egyenruha) és strukturális tagolódása egyaránt katonai jellegű.  A szervezet ideológiáját tömören kifejezi a minden tag részére kötelező eskü szövege (lásd a Függelékben).
Az összehasonlításhoz szükséges kontrollminta (szervezet) kiválasztásának legfőbb szempontja az volt, hogy a szervezet ne kötődjön nemzeti- vagy politikai ideológiához, ugyanakkor a nemzeti radikálisokkal közel azonos életkorú szervezeti tagok hasonló lakóhelyi környezetben éljenek. A kontroll minta kritériumának egy természet- és civil környezetvédő szervezet felelt meg leginkább. Az Egyesület 1986 őszén alakult 30 fős diákcsoport, 1989-ban jegyezték be hivatalosan. A kb. 300 fős szervezet tagsága (tagdíjfizető tagok, pártolók és aktivisták) és működése elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez kötődik. A szervezet tevékenységét a következők jellemzik: környezeti nevelés, természetvédelmi felmérések, madártani munkák, energiagazdálkodás, lakossági tanácsadás, környezetbarát termékek árusítása, környezeti kérdésekkel kapcsolatos társadalmi célú kommunikáció, környezetvédelmi/tájgazdálkodási projektek/ kampányok, civil szervezetek koordinálása.

A kutatás eredményeit összefoglaló könyv a közelmúltban jelent meg (Csepeli et al. , 2011).