Az integrációs folyamat megvalósulása egy szabolcsi településen

Szabó Anita

A XXI. század égető problémája az integráció kérdése a romák iskoláztatásával kapcsolatban. Az elmúlt évtizedekben számos kutató foglalkozott a romák iskolázottságának témakörével. Nagyszámú vizsgálat, tanulmány, esetleírás készült már annak érdekében, hogy megismerjük ennek a népcsoportnak az életét, az életüket befolyásoló tényezőket, és azt, hogy ezeket az embereket milyen mértékig érinti a diszkrimináció illetve integráció kérdése. Legtöbb esetben a kutatók azt vizsgálják, hogy mi magyarázza a cigánygyerekek iskolai kudarcait. Számba veszik hagyományukat, kultúrájukat, családi körülményeiket, melyekből következtetéseket vonnak le.

Tanulmányom elkészítése során nem az állt a fókuszpontban, hogy miért nem tanulnak tovább, és hogy miért maradnak ki ezek a fiatalok az oktatási rendszerből, hanem az, hogy minek köszönhetik egyre magasabb iskola végzettségüket, valamint kinek van ebben domináns szerepe, és milyen módon befolyásolja a leendő roma értelmiségek továbbtanulási szándékát. Ennek tükrében kutatásom témája a sikeres hodászi romák és a Görög Katolikus Cigány Egyházközség kapcsolata volt. Arra kerestem a választ, hogy a hodászi roma lakosok körében milyen szerepet játszik a fent említett intézményrendszer, és hogy mennyire befolyásolja az iskolai végzettséget?
Vizsgálatom során olyan romákkal készítettem interjúbeszélgetéseket, akik többségében első generációs értelmiségi családba születtek, így kiinduló helyzetükben csak minimális erőforrásokkal rendelkeztek. A szociokulturális hátrányok azonban nem akadályozták meg őket abban, hogy sikeres iskolai pályát fussanak be. A sikerhez vezető utat kapcsolati hálójuk segítségével és saját erőfeszítéseik árán voltak képesek megtenni az általam vizsgált hodászi oláhcigányok. Az elemzésbe azok a sikeres roma személyek kerültek, akik az általam támasztott kritériumszintnek megfeleltek, ami jelen esetben az érettségi léte volt. Így kutatásomban részt vettek az érettségivel rendelkezők és a felsőoktatásban jelenlevő hodászi romák. A vizsgálat több generáció vizsgálatára terjedt ki.
Jelen tanulmányban kutatási eredményeim bemutatására törekszem, melyet három nagy témakör köré csoportosítottam. Elsőként a megkérdezettek családi hátterét, gyermekkori jellemzőjét vizsgáltam, majd iskolai karrierpályájukat, iskolai életútjukat, kapcsolati hálójukat, és végső soron a sikereket és kudarcokat elemeztem életükben.