Szabó Ildikó

Válasz a bírálatokra

SZABÓ ILDIKÓ

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Bírálók! Hölgyeim és Uraim!

Különleges esemény, ha egy munka, amelyet szerzője összegzésnek szánt mindarról, amit témájáról tud, tekintélyes grémium előtt, nyilvánosan mérettetik meg. Ilyenkor a munka alapproblémájára, ennek megközelítési módjára, az elemzés fogalmi hálójára és a szerző szakmai felfogására is fokozott figyelem irányul. Jó érzés egy fontosnak tartott téma megismerésének útját végigjárni, közben összefüggésekre rájönni és ezeket megfogalmazni, rendszerezni, dokumentálni. A munka végeztével azonban a szerző szorongva várja, hogy abban a tükörben, amit a szakma kiemelkedő képviselői, a felkért bírálók tartanak eléje, milyennek látszik munkája.

Nemzeti tematika és politikai szocializáció. A kollektív önmeghatározások politikai befolyásolása Magyarországon 1867–2006

SZABÓ ILDIKÓ

A dolgozat tárgya a nemzeti tematika és a politikai szocializáció viszonya: az a folyamat, amely a diszkurzív térben folyamatosan konstruálódó nemzeti tematikától a kollektív identitásokig vezetett a kiegyezéstől napjainkig terjedő időszak különböző politikai korszakaiban. A dolgozat megpróbálja nyomon követni a nemzeti tematika változásának folyamatát a vizsgált időszak egészében. Arra is választ keres, hogy az egyes politikai korszakok szocializációs modelljeiben (a) milyen helye volt a nemzeti tematikának és (b) milyen mechanizmusok közvetítésében jutott el a társadalom tagjaihoz.

A bizonytalanság szociológiája

Szabó Ildikó köszöntőbeszéde

Tisztelt Konferencia! Tisztelt Dékán Úr! Kedves Kollégák!

Mint tudják, a Magyar Szociológiai Társaság a társadalomtudományok alapelveivel összhangban részt vesz a magyar társadalom alapkérdéseinek feltárásában és megvitatásában. Nem titkolt célunk, hogy rendezvényeinkkel, 25 szakosztályunk tevékenységével is felhívjuk a figyelmet az aktuális, megoldásra váró társadalmi jelenségekre és ezek kutatásának fontosságára. Ennek jegyében szervezzük az 1979-ben létrehozott, majd 1989-ben hivatalosan is bejegyzett MSZT éves konferenciáit. Társaságunk a szakmai értékeket képviselve törekszik arra, hogy hatást gyakoroljon a diszciplínát érintő tudománypolitikai döntésekre. Más kérdés, hogy a tudománypolitika ezt igénybe veszi-e vagy nem.

Folyamatosságok a változásban: kontinuitások a rendszerváltás utáni politikai szocializáció mintáiban

Szabó Ildikó

A rendszerváltás nyomán alapvetően átalakult a hatalomgyakorlás struktúrája, a jogrend, a társadalmi, gazdasági és kulturális intézményrendszer, a nyilvánosság szerkezete és a társadalmi struktúra. Ha a változások nem is mentek végbe egyik napról a másikra, hatásuk kétségtelenül érvényesült a társadalom tagjainak reflexióiban, értékrendjében és magatartásában. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a korábbi időszak politikai szocializációja során kialakult identitások, világképek és az ezekre épülő életstratégiák nem omlottak össze egyik pillanatról a másikra. Kérdés tehát, hogy a társadalomban való élés megváltozott körülményei mit jelentettek a társadalmi magatartások szempontjából.

Szabó Ildikó

szociológus, nyugalmazott egyetemi tanár, Budapest